Vaasa
Frank May
31.03.2009
www.vultureculture.ch

sam_081101_ 002 sam_081101_ 004 sam_081101_ 005 sam_081101_ 007 sam_081101_ 008
sam_081101_ 002.jpg sam_081101_ 004.jpg sam_081101_ 005.jpg sam_081101_ 007.jpg sam_081101_ 008.jpg
sam_081101_ 014        
sam_081101_ 014.jpg